πεπερασμένος

Slovenija, Evropa, svet - pozitivno, negativno, zanimivo

Poklic danes lahko opravljamo doma v Sloveniji, v Evropi ali drugod po svetu. Takšna mobilnost prinaša prednosti, slabosti in tudi zanimivosti. Sporoči nam, katere vidiš ti.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Svet je danes globalna vas. Poklice lahko opravljamo kjerkoli: doma v Sloveniji, v Evropi ali drugod po svetu. Nekatere poklice lahko opravljamo tudi na daljavo. Katere so prednosti in slabosti dela doma in dela v tujini? Pogoste so razprave o begu možganov. Kateri so vzroki, da mladi odhajajo v tujino in kako bi jih lahko zadržali, da bi delo opravljali v Sloveniji?

Cilj tega projekta je, da nam sporočiš svoje razmišljanje o poklicni karieri v Sloveniji, Evropi ali svetu.

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Petra Zega

petra.zega@zpms.si

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Mobilnost poklicev prinaša prednosti, slabosti in tudi zanimivosti.

Sporoči, katere vidiš ti. Podaj svoje razmišljanje o poklicni karieri v Sloveniji, Evropi ali svetu.

Vaše predloge in komentarje bomo skrbno pregledali in strnili v dokument, kjer bomo povzeli tudi to, o čemer ste razpravljali na šolski, občinski in medobčinski ravni. Objavljen bo v elektronski obliki in dostopen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije, pod programom Otroški parlamenti. Posredovali ga bomo odločevalcem, jih nagovorili, da ga preučijo in pričnejo z uresničevanjem vaših predlogov ter tako dokažejo, da vas jemljejo resno. Z obravnavo teme bomo nato nadaljevali v prihodnjem šolskem letu, kar vam bo omogočilo nadgradnjo zaključkov, uresničevanje idej in pregled udejanjanja vaših predlogov.

 

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση