πεπερασμένος

Zghazagh ta' 16-il sena jistghu jkunu kunsilliera u sindki fil-kunsilli lokali?

Il-Gvern Malti qed jaghmel konsultazzjoni pubblika dwar il-Vot 16. Wiehed mill-punti tad-diskussjoni huwa jekk iz-zghazagh ghandux ikollhom id-dritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokal…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Il-gvern Malti ghadu kif nieda konsultazzjoni pubblika dwar il-Vot 16. L-Agenzija Zghazagh permezz ta' OPIN.Me tixtieq tkun taf l-opinjoni taz-zghazagh dwar il-proposta li zghazagh ta' 16 u 17 -il sena ghandux ikollhom id-dritt li jikkontestaw l-elezzjoni tal-kunsilli lokali u jekk ikunux jistghu jokkupaw il-pozizzjoni ta' sindku. 

L-opinjoni taghkom iz-zghazagh hija importanti biex b'hekk tkunu involuti fid-decizjonijiet li jikkoncernaw liz-zghazagh Maltin. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zghazagh ta' 16-il sena jistghu jkunu kunsilliera u sindki fil-kunsilli lokali?

Il-Gvern Malti qed jaghmel konsultazzjoni pubblika dwar il-Vot 16. Wiehed mill-punti tad-diskussjoni huwa jekk iz-zghazagh ghandux ikollhom id-dritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u jkunu eletti bhala sindki.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

L-Agenzija Zghazagh ser tkun qed tuza din l-informazzjoni migbura biex l-opinjonijiet taz-zghazagh ikunu inkuzi fil-process ta' konsultazzjoni. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση