finished

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι η Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα. H Πολιτεία καταβάλλει προσπάθειες μέσα από μια πλειάδα προγραμμάτων και σχεδίων δράσης να τονώσει τη δυνατότητα εργοδότησης των νέων και να ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτο–απασχόλησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι νέοι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση κάτω από σωστή καθοδήγηση και στηριζόμενοι σε σταθερές βάσεις.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

 1. Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους
 2. Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα εργασιακά τους δικαιώματα

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

 1. Να αναπτυχθεί η επιχειρηματική κουλτούρα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία μέσα από τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης αλλά και μέσα από την παροχή ευκαιριών μη τυπικής μάθησης.
 2. Να προωθηθούν διατομεακές συμπράξεις και σχέδια για ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων και καλύτερη διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου και του τομέα νεολαίας.
 3. Να υπάρχει οριζόντια καθοδήγηση, ενημέρωση και κατάρτιση για ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου.
 4. Να δημιουργηθούν κατάλληλα σχέδια με στόχο την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 5. Να προωθηθεί και να ενισχυθεί το πνεύμα συλλογικότητας και  συνεργασίας  των νέων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.
 6. Να προσφερθούν ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους.
 7. Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας (career adaptability) στους νέους.
 8. Να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και η εργασιακή ή άλλης μορφή εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας.
 9. Να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η κατάλληλη έρευνα σχετικά με την πρόβλεψη δεξιοτήτων και αντιστοίχιση επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 10. Να προωθηθούν προγράμματα που απαμβλύνουν την ανεργία στους νέους και προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

 

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για τη "Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.


other projects from this organisation