Συμμετοχή

Η λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή των νέων δεν μπορεί να αποκλείει τους ίδιους τους νέους, πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε ενήλικα άτομα.

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Πρωταρχικός σκοπός της είναι:


 • η διασφάλιση ότι οι νέοι θα συμμετέχουν σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων

 • οι νέοι να συμμετέχουν στην ενημέρωση τους, αναλύουν, ψηφίζουν, προωθούν ιδέες, αξιολογούν  

Οι 2 στόχοι για τη Συμμετοχή αφορούν τη:


 1. Διασφάλιση της συμμετοχής των νέων σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών που να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και απόψεις τους

 2. Ενδυνάμωση των νέων για ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή

 

Προτεραιότητες:


 1. Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των νέων στον καταρτισμό πολιτικών που τους αφορούν.

 2. Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ενεργού πολιτότητας στους νέους.

 3. Να ενημερωθούν οι νέοι για τους τρόπους συμμετοχής (με φιλικά προς τους νέους μέσα όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

 4. Να προσαρμοστούν οι μηχανισμοί συμμετοχής με βάση τις ανάγκες των νέων ώστε να αντηχούν τους τρόπους επικοινωνίας/συμμετοχής/ενημέρωσης των νέων.

 5. Να υιοθετηθούν εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διαβούλευσης και συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή.

 6. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τους νέους, να γίνεται και εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στους ιδίους.

 7. Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους τους νέους.

 8. Να αναπτυχθούν ευκαιρίες δια-γενεακής ευαισθητοποίησης και διαλόγου.

 9. Να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των νέων σε οργανωμένα σύνολα.


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback