Εθελοντισμός

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Εθελοντισμός ορίζεται η δραστηριότητα που γίνεται ελεύθερα, αυθόρμητα και ανιδιοτελώς από μεμονωμένους πολίτες ή από ανθρώπους που είναι μέλη κάποιων οργανώσεων με στόχο την παροχή βοήθειας στους συνανθρώπους μας ή το καλό της κοινωνίας, γενικότερα. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα, η οποία έχει ξεχωριστή σημασία στις μέρες μας γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής και οι εθελοντές αποκομίζουν ουσιαστικά οφέλη από τη συνεισφορά στον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

 

Στόχοι:

Καλλιέργεια εθελοντικής κουλτούρας και προώθηση της εθελοντικής δραστηριοποίησης των νέων
Επίσημη αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από τον εθελοντισμό

 

Προτεραιότητες:


  1. Να θεσμοθετηθεί ο εθελοντισμός και να προωθούνται εθελοντικές δράσεις εντός και εκτός των σχολικών-πανεπιστημιακών μονάδων ή/και εργασιακού περιβάλλοντος.

  2. Να εκπαιδευτούν οι νέοι ως προς  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους ως εθελοντές.

  3. Να προωθηθούν σύγχρονες μορφές εθελοντισμού.

  4. Να θεσπιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης εθελοντικής προσφοράς.

  5. Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εθελοντών ούτως ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση.

  6. Να υπάρχει στήριξη των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (MKO).

  7. Να προωθηθεί ο εθελοντισμός σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο ως μέσο έκφρασης της αλληλεγγύης.

 

 

 


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 06/30/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback