Κοινωνική ενσωμάτωση

Eίναι μια κατάσταση κατά την οποία όλοι οι νέοι ανεξαρτήτως του υπόβαθρού τους μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα αγαθά της κοινωνίας.

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ), συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου.

 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία: - καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς/πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων - διασφαλίζει την ανάπτυξη συστηματικής δια-τομεακής συνεργασίας, με σκοπό τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο.

 

Επιδίωξή είναι οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

 

Πρωταρχικός σκοπός της ΕΣΝ είναι να:


 • προωθήσει τις αρχές της ισοτιμίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να περιοριστούν – και ιδανικά να εξαλειφθούν – οι κοινωνικές διακρίσεις προς τους νέους.

 • δημιουργηθεί η απαραίτητη κουλτούρα, η οποία να προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση  

Οι 2 στόχοι για την Κοινωνική ενσωμάτωση αφορούν τη:


 1. Διασφάλιση ισοτιμίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 2. Δημιουργία κουλτούρας που να προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση

 

Προτεραιότητες:


 1. Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων αναφορικά με τα δικαιώματα όλων των ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες ή και που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 2. Να αναπτυχθούν δράσεις οι οποίες να συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων  με λιγότερες ευκαιρίες ή και που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 3. Να αναπτυχθούν δράσεις που να συμβάλλουν στον περιορισμό των αποκλεισμών μεταξύ των Ε/Κ και Τ/Κ νέων.

 4. Να προωθηθούν δράσεις κοινωνικής  ενσωμάτωσης και απόρριψης του κοινωνικού αποκλεισμού στο σχολικό περιβάλλον.

 5. Να προωθηθούν ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν την ικανότητα των υπό κοινωνικό αποκλεισμό απειλούμενων ομάδων για κοινωνική συμμετοχή (π.χ. ειδικός εξοπλισμός, προδιαγραφές δομημένου περιβάλλοντος, κτλ).

 6. Να αξιοποιηθούν η δημιουργική έκφραση, οι τέχνες και η εκμάθηση ξένων γλωσσών ως μέσα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

 7. Να προωθηθεί η συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε προγράμματα κινητικότητας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.


Συλλογή Ιδεών

Start Date 05/17/2017 9 a.m.
End Date 05/31/2017 9 a.m.

Πείτε μας την άποψή σας!

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback