πεπερασμένος

Questions & Feedback

Do you have any open questions or want to state your opinion about OPIN? Let us know your ideas and thoughts concerning the platform!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Our aim is to continuously improve OPIN. Therefore we would like to ask you for your feedback concerning the platform. Do you have any ideas or insights you want to share with us to further improve the platform? Please do so. We are very thankful for any remark.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Feedback

Let us know about what you think about the platform. What do you like about it? Do you have any ideas to further develop it?

As soon as the online process is over we will sum up the ideas and remarks you posted online. Thanks a lot for you help.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση