πεπερασμένος

Ecofeste all'isola d'Elba

Introdurre criteri di sostenibilità ambientale nell'organizzazione delle feste.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

La classe 3A  del liceo delle Scienze Umane dell'istituto statale di istruzione superiore Foresi ha constatato che in alcune feste che si organizzano all'Elba non viene praticata la raccolta differenziata dei rifiuti,non vengono utilizzate stoviglie in materiale compostabile, non vengono rispettati i limiti di legge per l'inquinamento acustico e, in generale, non vengono osservati dei criteri di sostenibilità ambientale.

Le sagre, le feste e le manifestazioni elbane sono molto importanti per il patrimonio storico-culturale dell'isola ma sarebbe meglio se fossero più sostenibili.

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Creare un documento congiunto sulle ecofeste

Chiedere contributi per elaborare delle linee guida da presentare ai comuni elbani.

Οι συντονιστές δημιουργούν ένα έγγραφο.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση