πεπερασμένος

EUth Trieste Lab: Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Puntiamo ad una cittadinanza attiva che partecipa nella discussione, presenta progetti, e aiuta a decidere come saranno utilizzate le risorse.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

EN: Citizens will be given more information and be part of the discussion and debate regarding public policy and budgets. 10% of the allocation of departmental resources should be decided through participatory processes. 

  • Puntuale informazione e sulla partecipazione dei cittadini attivi nella fase di discussione e confronto.
  • Cittadinanza attiva in grado di partecipare al governo della società ...  incentivare progetti presentati dai cittadini.
  • Bilanci partecipativi dove, assieme ai cittadini, potrà Coprogettare parte delle politiche pubbliche.
  • Un nuovo patto di cittadinanza, un vero e proprio contratto con il quale ci impegniamo in un processo che punti all’eccellenza nell’erogazione dei servizi.
  • 10% delle risorse dei vari Assessorati (operativi) dovrà essere decisa attraverso processi di partecipazione con i cittadini.
  • Un patto civico di consigliatura, pur nella indispensabile distinzione dei ruoli e delle funzioni.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

EUth Trieste Lab: Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Puntiamo ad una cittadinanza attiva che partecipa nella discussione, presenta progetti, e aiuta a decidere come saranno utilizzate le risorse.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση