πεπερασμένος

EUth Trieste Lab: Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Confronto con i cittadini sulla viabilità e pedonalizzazione; la realizzazione dei poli scolastici.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

EN: A more transparent dialogue with citizens on issues related to traffic and pedestrian areas, particularly regarding connections from neighborhoods near the city centre. The creation of educational centers by equipping existing athletic, cultural and recreational spaces to meet the needs of students.

  • Confronto con i cittadini, più trasparente e meno demagogico, sui temi legati alla viabilità e alla pedonalizzazione, con particolare riferimento alle dorsali di collegamento limitrofe al centro città.
  • Realizzazione dei poli scolastici dotando le attuali strutture di spazi per attività sportive, culturali e ricreative più consone alle attuali esigenze degli studenti.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

EUth Trieste Lab: Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Confronto con i cittadini sulla viabilità e pedonalizzazione; la realizzazione dei poli scolastici.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση