πεπερασμένος

EUth Trieste Lab: Comune, una casa di vetro

L'amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi per migliorare la trasparenza

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

EN: City administrations will produce a service charter to improve transparency, allowing all citizens rapid access to administrative documents.

  • Ogni area dell’amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi
  • Trasparenza, intendiamo il modo in cui il comune si rende disponibile a essere osservato dai suoi cittadini
  • L’accesso agli atti amministrativi deve essere garantito celermente a ogni cittadino

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

EUth Trieste Lab: Comune, una casa di vetro

L'amministrazione comunale produrrà una carta dei servizi per migliorare la trasparenza

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση