πεπερασμένος

საკითხის დასმა

მოიძიეთ და დასვით საკითხი რომელიც გადაწყვეტაში ახალგაზრდების ხმა იქნება მნიშვნელოვანი

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

ვიდრე ახალგაზრდებს მოვიწვევთ საკუთარი აზრი გამოხატონ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ მოხდეს საკითხის სწორად განსაზღვრა. საკითხის განსაზღვრაში იგულისხმება არსებული ორგანიზაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შესწავლის საფუძველზე ახალგაზრდების ჩართულობის შესაძლებლობების აღმოჩენა. მაგალითად, მუნიციპალიტეტი გეგმავს სარეკრეაციო სივრცის მოწყობას და ამისათვის იწვევს ოპინზე ახალგაზრდებს, რათა გაიგოს თუ რა სახის ინფრასტრუქტურის განთავსება არის მათთვის საინტერესო. სხვა მაგალითი შეიძლება იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომდევნო წლის პრიორიტეტული საკითხის გამოვლენა ადვოკატირებისთვის.

ამ შემთხვევაში ამოცანას წარმოადგენს თითოეულმა ორგანიზაციამ განსაზღვროს ის საკთხი, რომლის გადაწყვეტილების პროცესში მოხდება ახალგაზრდების ჩართვა.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

საკითხის განსაზღვრა

განსაზღვრეთ საკითხი და მონიშნეთ რუკაზე ის გეოგრაფიული არეალი, რომლის ფარგლებში მოხდება ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση