πεπερασμένος

X'tahseb dwar Il-Youth Hub tal-MCAST

L-Agenzija Zghazagh ghandha centru ghaz-zghazagh fl-MCAST bl-isem ta' Youth Hub. Nixtiequ inkunu nafu x'tahsbu dwar is-servizz.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

L-Agenzija Zghazagh ghandha diversi servizzi madwar Malta u Ghawdex immirati ghaz-zghazagh. Fl-MCAST hemm il-Youth Hub li l-iskop tieghu huwa biex iservi ta' post fejn intom iz-zghazagh tkunu tistghu tqattghu ftit hin flimkien bejn il-lezzjonjiiet. Il-youth workers li jiehdu hsieb il-youth hub jixtiequ l-opinjonijiet taghkom dwar dan is-servizz.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

L-opinjoni tieghek dwar il-Youth Hub Fl-MCAST

Nixtieq l-hsibijiet tieghek dwar is-servizz tal-Agenzija Zghazgah fl-MCAST

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Permezz tal-partecipazzjoni tieghek l-Agenzija Zghazagh ser tkun f'pozizzjoni ahjar biex toffri servizz iktar tajjeb lilek u lil studenti ohra fl-MCAST. Jekk trid tkun iktar involut fit-tmexxija tal-youth hub fl-MCAST tista' taghmel kuntatt ma' Rita Briffa fuq rita.f.briffa@gov.mt jew Mario Saliba fuq mario.i.saliba@gov.mt. Grazzi. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση