πεπερασμένος

Lokacije in naprave za Trim stezo okoli Gradiškega jezera

Katere naprave bomo postavili na katero mesto in zakaj? Upoštevajte, da bomo postavili 6 naprav. Za 5 naprav smo že skoraj sigurni, to so: Bradla, 3-višinski drogovi, klopci za trebušnjake, lestev z…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Kje bi postavili naprave, ali so naprave, ki jih mislimo postaviti dobre in zakaj? Katere naprave bi postavili kje? Pri vsaki lokaciji je slika za lažje razumevanje. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Podprite najboljše ideje.

rate

0 0 3
0 0 2
0 0 2
0 0 3
0 0 5
0 0 2
0 0 3

Lokacija 1

Lokacije za trim stezo okoli Gradiškega jezera
GeorgeII 15/09/2017

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση