πεπερασμένος

Strategija za mlade občine Lukovica

Zbiranje idej in predlogov za oblikovanje vsebine strategije za mlade v naši občini

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Strategija za mlade je pomemben dokument, ki bi mladim v občini zagotovil boljše pogoje za življenje.

V tem projektu bomo zbrali vse  ideje in predloge glede vsebine občinskega strateškega dokumenta za mladino ter jih kasneje ob pripravi vključili v sam dokument.

Področja, ki jih strateški dokument pokriva so naslednja:

  • Izobraževanje
  • Zaposlovanje mladih
  • Stanovanjska problematika mladih
  • Mobilnost mladih
  • Prosti čas, šport in kultura
  • Informiranje
  • Zdravje in dobro počutje mladih

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje idej in predlogov

Napiši svoje želje in ideje - kaj bi bilo dobro vključiti v strategijo?

Vaše ideje in predloge bomo upoštevali ob sami pripravi dokumenta strategije za mlade Občine Lukovica, ki bo v naslednjem letu posredovan v sprej občinskemu svetu Občine.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση